Có 1 kết quả:

zhí shí

1/1

zhí shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to tidy up (dialect)