Có 1 kết quả:

zhí zhèng

1/1

zhí zhèng

phồn thể

Từ điển phổ thông

chấp chính, có quyền lực

Từ điển Trung-Anh

(1) to hold power
(2) in office

Một số bài thơ có sử dụng