Có 1 kết quả:

zhí zhèng guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) consul (of the Roman Republic)
(2) magistrate (chief administrator)