Có 1 kết quả:

zhí zhèng zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

ruler