Có 1 kết quả:

zhí zhèng néng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

governing capacity