Có 1 kết quả:

zhí zhèng dǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ruling party
(2) the party in power