Có 1 kết quả:

zhí jiào

1/1

zhí jiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to teach
(2) to be a teacher
(3) to train
(4) to coach