Có 1 kết quả:

zhí yè

1/1

zhí yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to work in a profession (e.g. doctor, lawyer)
(2) practitioner
(3) professional