Có 1 kết quả:

zhí zhào

1/1

zhí zhào

phồn thể

Từ điển phổ thông

giấy phép, giấy chứng nhận

Từ điển Trung-Anh

(1) license
(2) permit