Có 1 kết quả:

zhí bǐ

1/1

zhí bǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to write
(2) to do the actual writing

Một số bài thơ có sử dụng