Có 1 kết quả:

zhí zhuó

1/1

zhí zhuó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be strongly attached to
(2) to be dedicated
(3) to cling to

Một số bài thơ có sử dụng