Có 1 kết quả:

zhí xíng rén

1/1

zhí xíng rén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) executioner (hangman)
(2) business executor