Có 1 kết quả:

zhí xíng zhǐ huī guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

executing commander