Có 1 kết quả:

zhí xíng zhǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

chief executive