Có 1 kết quả:

zhí mí

1/1

zhí mí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be obsessive
(2) to persist obstinately

Một số bài thơ có sử dụng