Có 1 kết quả:

zhí mí bù wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to obstinately persist in going about things the wrong way (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng