Có 1 kết quả:

péi yǎng yè

1/1

péi yǎng yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

culture fluid (in biological lab.)