Có 2 kết quả:

ㄐㄧjīn ㄐㄧㄣ
Âm Pinyin: ㄐㄧ, jīn ㄐㄧㄣ
Tổng nét: 11
Bộ: tǔ 土 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 一丨丨一一一ノ丶一丨一
Thương Hiệt: TCG (廿金土)
Unicode: U+57FA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt:
Âm Nôm:
Âm Nhật (onyomi): キ (ki)
Âm Nhật (kunyomi): もと (moto), もとい (motoi)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: gei1

Tự hình 5

Dị thể 9

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

ㄐㄧ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nền, móng
2. gây dựng
3. đồ làm ruộng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nền, móng. ◎Như: “cơ chỉ” 基址 nền móng, “tường cơ” 牆基 móng tường.
2. (Danh) Nền tảng, căn bản của sự vật. ◎Như: “căn cơ” 根基 gốc rễ, nền tảng.
3. (Danh) Về hóa học, chỉ thành phần nguyên tử hàm chứa trong một hợp chất. ◎Như: “thạch thước cơ” 石碏基 nhóm gốc paraphin.
4. (Động) Căn cứ, dựa theo. ◎Như: “cơ ư thượng thuật nguyên tắc” 基於上述原則 dựa vào những tắc kể trên.
5. (Tính) Cơ bản. ◎Như: “cơ tằng” 基層 tầng nền tảng.

Từ điển Thiều Chửu

① Nền nhà, như căn cơ 根基, cơ chỉ 基址 ở dưới cho vật gì đứng vững được đều gọi là cơ.
② Cỗi gốc.
③ Trước.
④ Mưu.
⑤ Gây dựng.
⑥ Ðồ làm ruộng, như các thứ cầy bừa.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nền, móng: 基址 Nền móng; 路基 Nền đường; 墻基 Móng tường;
② Dựa vào, theo, căn cứ vào: 基于上述原則 Theo những nguyên tắc kể trên;
③ (hoá) Gốc: 石碏基 Gốc paraphin;
④ (văn) Trước;
⑤ (văn) Mưu;
⑥ (văn) Gây dựng;
⑦ (văn) Đồ làm ruộng (như cày, bừa...).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nền nhà — Nền tảng — Nguồn gốc.

Từ điển Trung-Anh

(1) base
(2) foundation
(3) basic
(4) radical (chemistry)
(5) (slang) gay

Từ ghép 440

Ā jī mǐ dé 阿基米德Àì sī jī mó 愛斯基摩Àì sī jī mó 爱斯基摩Àì sī jī mó rén 愛斯基摩人Àì sī jī mó rén 爱斯基摩人ān jī 氨基ān jī běn suān 氨基苯酸ān jī bǐ lín 氨基比林ān jī jiǎ suān zhǐ lèi huà hé wù 氨基甲酸酯类化合物ān jī jiǎ suān zhǐ lèi huà hé wù 氨基甲酸酯類化合物ān jī pú táng 氨基葡糖ān jī pú tao táng 氨基葡萄糖ān jī suān 氨基酸àn jī suān 胺基酸Àò sī tè luò fū sī jī 奥斯特洛夫斯基Àò sī tè luò fū sī jī 奧斯特洛夫斯基Bā ěr shě fū sī jī 巴尔舍夫斯基Bā ěr shě fū sī jī 巴爾舍夫斯基bā jī sī tǎn 巴基斯坦Bā lā jī liè fū 巴拉基列夫Bān jī 班基běn jī 苯基běn yǎng jī 苯氧基bǐ jī ní 比基尼Bǐ jī ní Dǎo 比基尼岛Bǐ jī ní Dǎo 比基尼島bǐng jī 丙基Bō lán sī jī 波兰斯基Bō lán sī jī 波蘭斯基Bù jī nà Fǎ suǒ 布基納法索Bù jī nà Fǎ suǒ 布基纳法索Bù rè jīn sī jī 布热津斯基Bù rè jīn sī jī 布熱津斯基Chái kē fū sī jī 柴科夫斯基Chái kě fū sī jī 柴可夫斯基chāo jī xìng yán 超基性岩Chē ěr ní xuě fū sī jī 車爾尼雪夫斯基Chē ěr ní xuě fū sī jī 车尔尼雪夫斯基chuàng tóu jī jīn 创投基金chuàng tóu jī jīn 創投基金dài shù jī běn dìng lǐ 代数基本定理dài shù jī běn dìng lǐ 代數基本定理dài shù xué jī běn dìng lǐ 代数学基本定理dài shù xué jī běn dìng lǐ 代數學基本定理dēng jī 登基děng é bǐ jī jīn 等額比基金děng é bǐ jī jīn 等额比基金děng wèi jī yīn 等位基因Dí jī dū 敌基督Dí jī dū 敵基督dì jī 地基dì yī jī běn xíng shì 第一基本形式diàn jī 奠基diàn jī rén 奠基人diàn jī shí 奠基石diàn jī zhě 奠基者dīng jī 丁基duì ān jī běn bǐng tóng 对氨基苯丙酮duì ān jī běn bǐng tóng 對氨基苯丙酮duì chōng jī jīn 对冲基金duì chōng jī jīn 對衝基金duì yǐ xiān ān jī fēn 对乙酰氨基酚duì yǐ xiān ān jī fēn 對乙酰氨基酚èr jiǎ jī shēn suān 二甲基砷酸èr jiǎ jī shèn suān 二甲基胂酸èr liú jī bǐng chún 二硫基丙醇èr liú jī bǐng huáng suān nà 二硫基丙磺酸鈉èr liú jī bǐng huáng suān nà 二硫基丙磺酸钠èr liú jī hǔ pò suān nà 二硫基琥珀酸鈉èr liú jī hǔ pò suān nà 二硫基琥珀酸钠féi ní jī 腓尼基Fú lā jī mǐ ěr 弗拉基米尔Fú lā jī mǐ ěr 弗拉基米爾Fù lā ěr jī 富拉尔基Fù lā ěr jī 富拉爾基Fù lā ěr jī qū 富拉尔基区Fù lā ěr jī qū 富拉爾基區Gāo ěr jī 高尔基Gāo ěr jī 高爾基Gāo ěr jī fù hé tǐ 高尔基复合体Gāo ěr jī fù hé tǐ 高爾基複合體Gāo ěr jī tǐ 高尔基体Gāo ěr jī tǐ 高爾基體gǎo jī 搞基gēn jī 根基gòng tóng jī jīn 共同基金guān néng jī 官能基guó jì hé píng jī jīn huì 国际和平基金会guó jì hé píng jī jīn huì 國際和平基金會Hǎi jī huì 海基会Hǎi jī huì 海基會hǎi kōng jūn jī dì 海空军基地hǎi kōng jūn jī dì 海空軍基地hē jiǎn jī 核碱基hē jiǎn jī 核鹼基Hè ěr xīn jī 赫尔辛基Hè ěr xīn jī 赫爾辛基jī bǎn 基板jī běn 基本jī běn cí huì 基本詞彙jī běn cí huì 基本词汇jī běn dān wèi 基本单位jī běn dān wèi 基本單位jī běn diǎn 基本点jī běn diǎn 基本點jī běn dìng lǐ 基本定理jī běn duō wén zhǒng píng miàn 基本多文种平面jī běn duō wén zhǒng píng miàn 基本多文種平面jī běn fǎ 基本法jī běn gài niàn 基本概念jī běn gōng 基本功jī běn lì lǜ 基本利率jī běn lì zǐ 基本粒子jī běn shang 基本上jī běn wán chéng 基本完成jī běn xū yào 基本需要jī běn yuán lǐ 基本原理jī běn yuán zé 基本原则jī běn yuán zé 基本原則jī bō 基波jī bù zī 基布兹jī bù zī 基布茲jī céng 基层jī céng 基層jī chǔ 基础jī chǔ 基礎jī chǔ jiào yù 基础教育jī chǔ jiào yù 基礎教育jī chǔ jié gòu 基础结构jī chǔ jié gòu 基礎結構jī chǔ kè 基础课jī chǔ kè 基礎課jī chǔ shè shī 基础设施jī chǔ shè shī 基礎設施jī chǔ sù lǜ 基础速率jī chǔ sù lǜ 基礎速率jī chǔ wèn tí 基础问题jī chǔ wèn tí 基礎問題jī chuáng 基床jī dǐ 基底jī dǐ dòng mài 基底动脉jī dǐ dòng mài 基底動脈jī dǐ shén jīng jié sūn sǔn shāng 基底神經節孫損傷jī dǐ shén jīng jié sūn sǔn shāng 基底神经节孙损伤jī dǐ xì bāo ái 基底細胞癌jī dǐ xì bāo ái 基底细胞癌jī dì 基地jī diǎn 基点jī diǎn 基點jī diào 基調jī diào 基调jī dū 基督jī ěr tè 基尔特jī ěr tè 基爾特jī féi 基肥jī gǎi 基改jī jí 基极jī jí 基極jī jiàn 基建jī jiǎo 基脚jī jiǎo 基腳jī jīn 基金jī jīn huì 基金会jī jīn huì 基金會jī kēng 基坑jī kǒng kěn yǎ rè 基孔肯雅热jī kǒng kěn yǎ rè 基孔肯雅熱jī lǎo 基佬jī miàn 基面jī mín dǎng 基民党jī mín dǎng 基民黨jī pín 基頻jī pín 基频jī pǔ 基普jī qíng 基情jī shí 基石jī shù 基数jī shù 基數jī shù cí 基数词jī shù cí 基數詞jī tái 基台jī tái 基臺jī tǐ 基体jī tǐ 基體jī tuán 基团jī tuán 基團jī wǎng 基網jī wǎng 基网jī xiàn 基線jī xiàn 基线jī xié bō 基諧波jī xié bō 基谐波jī yá 基牙jī yán 基岩jī yè 基业jī yè 基業jī yīn 基因jī yīn 基音jī yīn biàn yì 基因变异jī yīn biàn yì 基因變異jī yīn gǎi zào 基因改造jī yīn gōng chéng 基因工程jī yīn jì shù 基因技术jī yīn jì shù 基因技術jī yīn kù 基因库jī yīn kù 基因庫jī yīn kuò dà 基因扩大jī yīn kuò dà 基因擴大jī yīn mǎ 基因码jī yīn mǎ 基因碼jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng 基因染色体异常jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng 基因染色體異常jī yīn tū biàn 基因突变jī yīn tū biàn 基因突變jī yīn tú pǔ 基因图谱jī yīn tú pǔ 基因圖譜jī yīn xíng 基因型jī yīn xiū gǎi 基因修改jī yīn xué 基因学jī yīn xué 基因學jī yīn zhì liáo 基因治疗jī yīn zhì liáo 基因治療jī yīn zǔ 基因組jī yīn zǔ 基因组jī yǒu 基友jī yú 基于jī yú 基於jī zhàn 基站jī zhǐ 基址jī zhì 基質jī zhì 基质jī zhì mó 基質膜jī zhì mó 基质膜jī zhuāng 基桩jī zhuāng 基樁jī zhǔn 基准jī zhǔn 基準jī zuò 基座Jiā tài jī 迦太基jiǎ ān jī 甲氨基jiǎ jī 甲基jiǎ jī ān fēi tā mìng 甲基安非他命jiǎ jī běn bǐng àn 甲基苯丙胺jiǎ yǎng jī 甲氧基jiǎn jī 碱基jiǎn jī 鹼基jiǎn jī duì 碱基对jiǎn jī duì 鹼基對jiǎn jī hù bǔ pèi duì 碱基互补配对jiǎn jī hù bǔ pèi duì 鹼基互補配對jiǎn jī pèi duì 碱基配对jiǎn jī pèi duì 鹼基配對jiàn jī 建基jiǎo jī 搅基jiǎo jī 攪基jīng jì jī chǔ 經濟基礎jīng jì jī chǔ 经济基础jūn shì jī dì 军事基地jūn shì jī dì 軍事基地Kǎ bā sī jī 卡巴斯基Kǎ nèi jī 卡內基Kǎ nèi jī 卡内基Kǎ nèi jī Méi lóng Dà xué 卡內基梅隆大學Kǎ nèi jī Méi lóng Dà xué 卡内基梅隆大学Kè jī lā Dǎo 克基拉岛Kè jī lā Dǎo 克基拉島Kěn dé jī 肯德基Kěn dé jī Zhá jī 肯德基炸雞Kěn dé jī Zhá jī 肯德基炸鸡kěn tǎ jī 肯塔基Kěn tǎ jī zhōu 肯塔基州kōng jūn jī dì 空军基地kōng jūn jī dì 空軍基地Lā zī mò fū sī jī 拉兹莫夫斯基Lā zī mò fū sī jī 拉茲莫夫斯基Lái wēn sī jī 莱温斯基Lái wēn sī jī 萊溫斯基Lán bó jī ní 兰博基尼Lán bó jī ní 蘭博基尼Lǐ Lōng jī 李隆基lǐ lùn jī chǔ 理論基礎lǐ lùn jī chǔ 理论基础lì jī 利基liǎn jī ní 脸基尼liǎn jī ní 臉基尼líng jī chǔ 零基础líng jī chǔ 零基礎lù jī 陆基lù jī 陸基lù jī dǎo dàn 陆基导弹lù jī dǎo dàn 陸基導彈Luó bā qiè fū sī jī 罗巴切夫斯基Luó bā qiè fū sī jī 羅巴切夫斯基Luò jī 洛基Luò jī Shān 洛基山Luò jī Shān 落基山Mǎ lā jī shū 玛拉基书Mǎ lā jī shū 瑪拉基書Mǎ lā jī yà 玛拉基亚Mǎ lā jī yà 瑪拉基亞Mǎ lán jī dì 馬蘭基地Mǎ lán jī dì 马兰基地Mǎ lì jī 馬利基Mǎ lì jī 马利基Mǎ yǎ kě fū sī jī 馬雅可夫斯基Mǎ yǎ kě fū sī jī 马雅可夫斯基Mǐ kāi lán jī luó 米开兰基罗Mǐ kāi lán jī luó 米開蘭基羅Mǐ kāi lǎng jī luó 米开朗基罗Mǐ kāi lǎng jī luó 米開朗基羅Mì ěr wò jī 密尔沃基Mì ěr wò jī 密爾沃基Mǐn kē fū sī jī 閔科夫斯基Mǐn kē fū sī jī 闵科夫斯基Mò ní kǎ · Lái wēn sī jī 莫尼卡莱温斯基Mò ní kǎ · Lái wēn sī jī 莫尼卡萊溫斯基Mù suǒ ěr sī jī 穆索尔斯基Mù suǒ ěr sī jī 穆索爾斯基nán jī ní 男基尼Nuò jī yà 諾基亞Nuò jī yà 诺基亚Nuò mǔ · Qiáo mǔ sī jī 諾姆喬姆斯基Nuò mǔ · Qiáo mǔ sī jī 诺姆乔姆斯基Pà lì jī ěr 帕利基尔Pà lì jī ěr 帕利基爾péi yǎng jī 培养基péi yǎng jī 培養基Pǔ ěr rè wǎ ěr sī jī 普尔热瓦尔斯基Pǔ ěr rè wǎ ěr sī jī 普爾熱瓦爾斯基qì jī jiǎo 砌基脚qì jī jiǎo 砌基腳qiān jiǎn jī duì 千碱基对qiān jiǎn jī duì 千鹼基對qiǎng jī 羟基qiǎng jī 羥基qiǎng jī dīng suān 羟基丁酸qiǎng jī dīng suān 羥基丁酸qiǎng jī lín huī shí 羟基磷灰石qiǎng jī lín huī shí 羥基磷灰石qiǎng zì yóu jī 羟自由基qiǎng zì yóu jī 羥自由基qíng jī 氰基qíng jī xì jūn 氰基細菌qíng jī xì jūn 氰基细菌quán jī 醛基rén lèi jī yīn zǔ jì huà 人类基因组计划rén lèi jī yīn zǔ jì huà 人類基因組計劃rén mín jī běn quán lì 人民基本权利rén mín jī běn quán lì 人民基本權利sān xiāo jī jiǎ běn 三硝基甲苯Shān dá jī 山达基Shān dá jī 山達基Shèng jī cí hé Ní wéi sī 圣基茨和尼维斯Shèng jī cí hé Ní wéi sī 聖基茨和尼維斯sī mù jī jīn 私募基金Sī pà sī jī 斯帕斯基sì yǐ jī qiān zhōng dú 四乙基鉛中毒sì yǐ jī qiān zhōng dú 四乙基铅中毒suō jī 羧基suō jī suān 羧基酸tái jī 台基tái jī 臺基tài jī 肽基tiān yòu wú rén jī yè 天佑吾人基业tiān yòu wú rén jī yè 天佑吾人基業tóng jī 酮基Tù sī jī 兔斯基Tuō luò cí jī 托洛茨基Tuō luò cí jī 託洛茨基Tuó sī tuǒ yē fū sī jī 陀思妥耶夫斯基Tuó sī tuǒ yě fū sī jī 陀思妥也夫斯基wǎ ěr jī lǐ 瓦尔基里wǎ ěr jī lǐ 瓦爾基里Wǎ hè jī ěr Hé 瓦赫基尔河Wǎ hè jī ěr Hé 瓦赫基爾河wán jī 烷基wán jī běn 烷基苯wán jī běn huáng suān nà 烷基苯磺酸鈉wán jī běn huáng suān nà 烷基苯磺酸钠wán yǎng jī 烷氧基wēi jī fēn jī běn dìng lǐ 微积分基本定理wēi jī fēn jī běn dìng lǐ 微積分基本定理Wēi jī jī 威基基wéi jī 維基wéi jī 维基Wéi jī Bǎi kē 維基百科Wéi jī Bǎi kē 维基百科Wéi jī cí diǎn 維基詞典Wéi jī cí diǎn 维基词典Wéi jī Jiě mì 維基解密Wéi jī Jiě mì 维基解密Wéi jī méi tǐ Jī jīn huì 維基媒體基金會Wéi jī méi tǐ Jī jīn huì 维基媒体基金会Wéi jī shù jù 維基數據Wéi jī shù jù 维基数据Wéi jī wù zhǒng 維基物種Wéi jī wù zhǒng 维基物种Wěi jī bǎi kē 伪基百科Wěi jī bǎi kē 偽基百科Xī kē ěr sī jī 西科尔斯基Xī kē ěr sī jī 西科爾斯基xiǎn xìng jī yīn 显性基因xiǎn xìng jī yīn 顯性基因xiàn jīn jī chǔ 现金基础xiàn jīn jī chǔ 現金基礎xiāo jī běn 硝基苯Xiāo jī huì 消基会Xiāo jī huì 消基會Xióng Chéng jī 熊成基Yáng jī 洋基Yáng jī duì 洋基队Yáng jī duì 洋基隊yǎng jī 氧基yǐ ān jī 乙氨基yǐ jī 乙基yǐ suān jī 乙酸基yǐ xī jī 乙烯基yǐ yǎng jī 乙氧基yǐn xìng jī yīn 隐性基因yǐn xìng jī yīn 隱性基因yīng jì jī chǔ 应计基础yīng jì jī chǔ 應計基礎zhǐ shù jī jīn 指数基金zhǐ shù jī jīn 指數基金Zhū Róng jī 朱容基Zhū Róng jī 朱熔基Zhū Róng jī 朱鎔基Zhū Róng jī 朱镕基Zhū Zhān jī 朱瞻基zhuǎn ān jī méi 轉氨基酶zhuǎn ān jī méi 转氨基酶zhuǎn jī yīn 轉基因zhuǎn jī yīn 转基因zhuǎn jī yīn shí pǐn 轉基因食品zhuǎn jī yīn shí pǐn 转基因食品zì rán kē xué jī jīn huì 自然科学基金会zì rán kē xué jī jīn huì 自然科學基金會zì yóu jī 自由基zì yóu jī qīng chú jì 自由基清除剂zì yóu jī qīng chú jì 自由基清除劑

jīn ㄐㄧㄣ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(xem: tư cơ 鎡錤,镃基)

Từ ghép 44

Bù rè jīn sī jī 布热津斯基Bù rè jīn sī jī 布熱津斯基chuàng tóu jī jīn 创投基金chuàng tóu jī jīn 創投基金děng é bǐ jī jīn 等額比基金děng é bǐ jī jīn 等额比基金duì chōng jī jīn 对冲基金duì chōng jī jīn 對衝基金Ér tóng Jī jīn huì 儿童基金会Ér tóng Jī jīn huì 兒童基金會gòng tóng jī jīn 共同基金guó jì hé píng jī jīn huì 国际和平基金会guó jì hé píng jī jīn huì 國際和平基金會Guó jì Huò bì Jī jīn 国际货币基金Guó jì Huò bì Jī jīn 國際貨幣基金Guó jì Huò bì Jī jīn Zǔ zhī 国际货币基金组织Guó jì Huò bì Jī jīn Zǔ zhī 國際貨幣基金組織Guó jiā Liú xué Jī jīn Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国家留学基金管理委员会Guó jiā Liú xué Jī jīn Guǎn lǐ Wěi yuán huì 國家留學基金管理委員會Hǎi xiá Jiāo liú Jī jīn huì 海峡交流基金会Hǎi xiá Jiāo liú Jī jīn huì 海峽交流基金會jī jīn 基金jī jīn huì 基金会jī jīn huì 基金會Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì 联合国儿童基金会Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì 聯合國兒童基金會Shì jiè Yě shēng Shēng wù Jī jīn huì 世界野生生物基金会Shì jiè Yě shēng Shēng wù Jī jīn huì 世界野生生物基金會Shì jiè Zì rán Jī jīn huì 世界自然基金会Shì jiè Zì rán Jī jīn huì 世界自然基金會sī mù jī jīn 私募基金Wéi jī méi tǐ Jī jīn huì 維基媒體基金會Wéi jī méi tǐ Jī jīn huì 维基媒体基金会xiàn jīn jī chǔ 现金基础xiàn jīn jī chǔ 現金基礎Yě shēng Shēng wù Jī jīn huì 野生生物基金会Yě shēng Shēng wù Jī jīn huì 野生生物基金會zhǐ shù jī jīn 指数基金zhǐ shù jī jīn 指數基金zī jīn 镃基zì rán kē xué jī jīn huì 自然科学基金会zì rán kē xué jī jīn huì 自然科學基金會Zì yóu Ruǎn jiàn Jī jīn huì 自由軟件基金會Zì yóu Ruǎn jiàn Jī jīn huì 自由软件基金会