Có 1 kết quả:

jī yǒu

1/1

jī yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) very close same-sex friend
(2) gay partner