Có 1 kết quả:

jī yú

1/1

jī yú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bởi vì

Từ điển Trung-Anh

(1) because of
(2) on the basis of
(3) in view of
(4) on account of

Một số bài thơ có sử dụng