Có 1 kết quả:

jī běn shang

1/1

jī běn shang

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) basically
(2) on the whole