Có 1 kết quả:

jī běn lì lǜ

1/1

jī běn lì lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

base rate (e.g. interest rate set by central bank)