Có 1 kết quả:

jī běn gōng

1/1

jī běn gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) basic skills
(2) fundamentals