Có 1 kết quả:

jī běn yuán zé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fundamental doctrine
(2) guiding principle
(3) raison d'être