Có 1 kết quả:

jī běn yuán lǐ

1/1

jī běn yuán lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fundamental principle