Có 1 kết quả:

jī běn duō wén zhǒng píng miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

basic multilingual plane (BMP)