Có 1 kết quả:

jī běn wán chéng

1/1

jī běn wán chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fundamentally complete
(2) basically finished