Có 1 kết quả:

jī běn dìng lǐ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fundamental theorem