Có 1 kết quả:

jī běn gài niàn

1/1

jī běn gài niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

basic concept