Có 1 kết quả:

jī běn diǎn

1/1

jī běn diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

basis point (finance), abbr. to 基點|基点[ji1 dian3]