Có 1 kết quả:

jī běn lì zǐ

1/1

jī běn lì zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

elementary particle (particle physics)