Có 1 kết quả:

Jī xīn gé ㄐㄧ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Henry Kissinger (1923-), US academic and politician, Secretary of State 1973-1977