Có 1 kết quả:

táng xiōng dì

1/1

táng xiōng dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) father's brother's sons
(2) paternal male cousin