Có 1 kết quả:

táng gē

1/1

táng gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

older male patrilineal cousin