Có 1 kết quả:

táng táng zhèng zhèng

1/1

táng táng zhèng zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) displaying strength and discipline
(2) impressive
(3) upright and frank
(4) square