Có 1 kết quả:

táng zǐ mèi

1/1

táng zǐ mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) father's brother's daughters
(2) paternal female cousin