Có 1 kết quả:

táng huáng

1/1

táng huáng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đàng hoàng, oai nghiêm

Từ điển Trung-Anh

(1) imposing
(2) grand

Một số bài thơ có sử dụng