Có 1 kết quả:

jiān qiáng bù qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

staunch and unyielding (idiom); steadfast