Có 1 kết quả:

jiān chí bù xiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

to persevere unremittingly (idiom); to keep going until the end