Có 1 kết quả:

jiān yìng

1/1

jiān yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hard
(2) solid

Một số bài thơ có sử dụng