Có 1 kết quả:

jiān chēng

1/1

jiān chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to claim
(2) to insist