Có 1 kết quả:

duī àn yíng jī

1/1

duī àn yíng jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. piles of work and papers (idiom); fig. accumulated backlog of work