Có 1 kết quả:

jǐn sè

1/1

jǐn sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

violet (color)