Có 1 kết quả:

jǐn sè ㄐㄧㄣˇ ㄙㄜˋ

1/1

jǐn sè ㄐㄧㄣˇ ㄙㄜˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

violet (color)