Có 1 kết quả:

hòu

1/1

hòu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ụ đất, lô cốt

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ụ, đồn đắp bằng đất để canh gác tình hình quân địch (ngày xưa).
2. (Danh) Ngày xưa dùng để ghi chiều dài ụ hay đồn đắp bằng đất (“thổ đài” 土臺). § Một “đơn hậu” 單堠 bằng năm dặm, một “song hậu” 雙堠 bằng mười dặm.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái ụ. Chỗ lính đóng đồn đắp một cái ụ bằng đất để dòm xem giặc ở đâu gọi là hậu. Ta gọi là cái sang, hình như cái lô-cốt.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đồn đất, ụ gác (như cái lô cốt, thời xưa dùng để quan sát tình hình quân giặc).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đống đất đắp trên đường đi để ghi số dặm đường ( tương tự như một cây số ngày nay ) — Bức tường thàn nhỏ.

Từ điển Trung-Anh

mounds for beacons