Có 1 kết quả:

kān chēng

1/1

kān chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) can be rated as
(2) can be said to be