Có 1 kết quả:

bào wù yuán ㄅㄠˋ ㄨˋ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) telegraph operator
(2) radio operator