Có 1 kết quả:

bào xǐ

1/1

bào xǐ

phồn thể

Từ điển phổ thông

báo tin mừng

Từ điển Trung-Anh

(1) to announce good news
(2) to report success

Một số bài thơ có sử dụng