Có 1 kết quả:

bào běn fǎn shǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ensure that you pay debts of gratitude (idiom)