Có 1 kết quả:

bào kǎo

1/1

bào kǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to enter oneself for an examination