Có 1 kết quả:

bào jǐng qì

1/1

bào jǐng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alarm (e.g. burglar or fire alarm)
(2) warning device